Koranen

Hva vet du om Koranen?

Du begynner sikkert nå å reflektere over det du vet eller har hørt om Koranen. Poenget er at du ikke bør være blant de som danner meninger uten å ha lest Koranen selv eller undersøkt den fra pålitelige kilder. La heller ikke dine oppfatninger bli påvirket av skremselspropagandaen og negative fremstillinger som finnes der ute.

Kjernen i Islam er troen på at universet og livet er skapt av én Skaper, Gud den Allmektige (Allah på arabisk). Islam er den eneste monoteistiske religionen som tilbyr mennesker et komplett trossystem med leveregler som dekker alle akspekter av livet.

Mer enn 1,5 milliarder mennesker over hele verden anser Koranen som Guds ord og den fullstendige veiledningen til menneskeheten, gitt gjennom åpenbaringer til profeten Mohammad (fred være med Ham og Hans Familie).

‘’Dette er versene i boken (Koranen), og det som har blitt åpenbart for Deg fra din Herre er sannheten, men de fleste mennesker tror ikke.‘’
(Koranen 13:1)

Gjennom Koranen kommuniserer Gud viljen sin i form av direkte tale rettet til menneskets dype indre. Koranen inneholder også historier og hendelser fulle av visdom og lærdom på tvers av generasjoner, samfunn og nasjoner, og som er gjeldene helt til enden av tiden.

‘’Sannelig, denne Koranen veileder til veien som er klarere og rettere enn noen annen.‘’
(Koranen 17:9)

Du får her en personlig invitasjon til å finne mer ut om og reflektere over denne mirakuløse boken. Oppdag samtidig Koranens fasinerende grammatiske struktur, setningsoppbygging, melodiske tonefall ved resitasjon, matematiske mønstre, vitenskapelig kunnskap (som ikke kunne vært kjent for 1400 år siden) og uendelige spirituelle velsignelser den inneholder.

 

Hvorfor Koranen, når vi har Bibelen og Toraen?

Både Bibelen og Toraen er respekterte himmelske skrifter i Islam, men anses med tiden å ha blitt endret på og manipulert av mennesker, og dermed ikke det endelige budskapet fra Gud.

Koranen anses av muslimene som den siste og fullstendige åpenbaringen fra Skaperen. Den tar samtidig oppgjør med menneskeskapte endringer i tidligere skrifter og forkaster feil i disse. Koranen anses som autentisk, feilfri og sammenhengende, og den har forblitt uendret siden den ble åpenbart for over 1400 år siden.

‘’Sannelig, det er Vi som har sent ned formaningen (Koranen), og i sannhet, det er Vi som skal vokte den.‘’
(Koranen 15:9)

Flere profeter nevnt i Bibelen og Toraen, som Adam, Nuh (Noa), Ibrahim (Abraham), Yaqub (Jakob), Musa (Moses) og Isa (Jesus), blir også anerkjent i Koranen (fred være med Dem alle). Koranen inneholder også flere profetiske historier. For eksempel i kapittel 19 (Maryam), som er oppkalt etter Jesu mor Maria, fortelles det om Jesu fødsel.

‘’Maria! Sannelig, Gud gir deg gledes budet om et (spesielt) ord fra Ham, hans navn er Messias, Jesus, sønn av Maria, han vil være høytstående i denne verden og i det hinsidige, og han vil være av Guds svært nærstående tjenere.‘’
(Koranen 3:45)

I verset ovenfor er det tydelig at Gud har velsignet Maria med en sønn, Jesus, som blir beskrevet som en hengiven tjener av Gud på jorden. Denne beskrivelsen skiller seg fra den bibelske fremstillingen der Jesus også omtales som både Gud og Guds sønn.

Det er andre vers i Koranen som forteller at Jesus ble født mirakuløst uten en far i likhet med Bibelen. Koranen bekrefter sanne fortellinger fra tidligere skrifter samtidig som den avviser troskonsepter som motsetter seg Guds enhet og suverenitet.

 

Hva sier Koranen om mennesket og livet?

Mennesker deler en felles streben etter lykke og velstand, og de fleste søker derfor komfort og økonomisk fremgang i livet. Selv om enkelte mennesker tar annerledes valg, reflekterer disse menneskene også ulike oppfatninger av hva lykke i livet betyr for dem.

Mennesket er unikt formet med både legeme og sjel. Vårt legeme, eller kroppen vår, er knyttet til instinktet, mens sjelen vår er knyttet til intellektet.

Menneskers adferd drives ofte av instinkter som søker personlig gevinst og suksess, mens intellektet oppfordrer til bevisst tenkning og vurdering av situasjoner basert på etikk og moral for å oppnå felles fremgang og lykke. Det er en vedvarende kognitiv kamp utspiller seg mellom vårt instinkt og intellekt. Selv om instinktene våre deler likheter med dyrenes, er det intellekt vårt og våre menneskelige verdier som danner grunnlaget for sameksistens og harmoni på jorden.

I søken etter suksess står menneskeheten overfor utfordringen med å balansere det rett og galt. Gjennom hele menneskets historie ser vi hvordan noen utnytter de svake gjennom manipulasjon, undertrykkelse, plyndring og krig for å oppnå sin egen oppfatning av lykke og velstand. Dette fører til brudd på universelle menneskelige verdier og skaper ubalanse på jorden.

‘’Ved sjelen og ved Ham som formet den fullkommen, og deretter inspirerte den med (forståelse av) rett og urett; Den som renser den (sin sjel) vil visselig lykkes, mens den som begraver den (med synd) vil visselig mislykkes.‘’ (Koranen 91:7-10)

Koranen legger grunnlaget for et komplett trossystem som gir moralske og praktiske retningslinjer for å sikre harmoni og lykke på jorden gjennom sosial rettferdighet. Den pålegger alle mennesker ansvar for sine valg og handlinger og advarer om at hele menneskeheten vil bli belønnet eller straffet i henhold til sine individuelle gjerninger på dommens dag.